Wyrok TSUE w sprawie niewdrożenia Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej

Podziel się tym wpisem:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 14 marca 2024 r. wydał wyrok w sprawie C-452/22 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, dot. braku transpozycji dyrektywy 2018/1972 ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności elektronicznej. Zaniechania poprzedniego rządu spowodowały, że Polska będzie musiała zapłacić wysokie kary. Prace nad wdrożeniem przepisów w nowej kadencji prowadzone są bardzo intensywnie.

Komisja Europejska w dniu 8 lipca 2022 r. wniosła skargę do TSUE przeciwko Polsce o nieterminowe wdrożenie dyrektywy 2018/1972. W skardze Komisja wniosła o:

  • nakazanie zapłaty na rzecz Komisji ryczałtu w oparciu o dzienną kwotę 13 180,5 EUR, przy czym minimalna kwota ryczałtu powinna wynosić 3 270 000 EUR;
  • nakazanie zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 59 290,5 EUR za każdy dzień od dnia ogłoszenia wyroku w niniejszej sprawie do momentu, kiedy państwo to wywiąże się ze zobowiązań wynikających z dyrektywy 2018/1972.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE Polska została zobowiązana do zapłaty:

  • ryczałtu w wysokości 4 milionów EUR;
  • okresowej kary pieniężnej w wysokości 50 000 EUR dziennie, licząc od tego dnia do dnia usunięcia naruszenia;
  • zwrotu kosztów postępowania przed TSUE.

Dyrektywa ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej weszła w życie 20 grudnia 2018 r. i zawiera pakiet przepisów kompleksowo regulujących sektor łączności elektronicznej. Termin jej transpozycji upłynął dnia 21 grudnia 2020 r. W związku z brakiem implementacji dyrektywy przez Polskę, dnia 8 lipca 2022 r. Komisja Europejska skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przez blisko 3 lata prace legislacyjne nie zostały sfinalizowane

Prace legislacyjne nad transpozycją Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej do polskiego prawa (w przepisach nowej ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej) rozpoczęły się w lipcu 2020 r. i nie zostały sfinalizowane do końca poprzedniej kadencji.

Spowodowane to było przede wszystkim pojawieniem się w projekcie ustawy przepisów niewynikających bezpośrednio z implementowanej dyrektywy, a dotyczących m.in. kontroli operacyjnej oraz retencji danych, a także zmian w ustawie o radiofonii i telewizji (tzw. Lex pilot).

Przyśpieszenie po zmianie rządu

W nowej kadencji Ministerstwo Cyfryzacji niezwłocznie przystąpiło do wznowienia prac nad wdrożeniem Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej.

– Pozostajemy w dialogu z Komisją Europejską, dążąc do sprawnego i pełnego wdrożenia przepisów Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Jest to jeden z naszych priorytetów – mówi wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

Projekty ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisów wprowadzających zostały zaktualizowane. Usunięto z nich kontrowersyjne przepisy.

Przywrócono obecnie obowiązujące przepisy ustawy – Prawo telekomunikacyjne w zakresie katalogu podmiotów, na które nałożono obowiązki w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych oraz ich udostępniania, ograniczono zmiany merytoryczne w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji do modyfikacji przepisu dot. udzielania koncesji, a także ograniczono zmiany w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych do niezbędnych z punktu widzenia wdrożenia przepisów Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej.

W grudniu 2023 r. Minister Cyfryzacji wystąpił z wnioskiem o wpisanie projektów do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 29 stycznia 2024 r. projekty zostały wpisane do wykazu pod numerami UC7 i UC8.

Z uwagi na znaczące opóźnienia w implementacji Europejskiego Lodeksu Łączności Elektronicznej, Minister Cyfryzacji wystąpił z wnioskiem o procedowanie projektów ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisów wprowadzających z zastosowaniem trybu odrębnego (przyspieszonego), na co Sekretarz Rady Ministrów wyraziła zgodę.

Dnia 23 i 26 lutego 2024 r. projekty skierowano do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych (z terminem 14-dniowym) oraz zaopiniowania przez związki zawodowe i organizacje pracodawców (z terminem 21-dniowym).

Aktualnie Ministerstwo Cyfryzacji analizuje uwagi oraz przygotowuje projekt do przedstawienia na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Zakończenie rządowego etapu prac legislacyjnych planowane jest na maj br., tak, aby projekty mogły zostać skierowane do Sejmu najpóźniej w czerwcu.

Źródło, zdjęcie: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wyrok-tsue-w-sprawie-niewdrozenia-europejskiego-kodeksu-lacznosci-elektronicznej/TT