Polityka prywatności

Informacje ogólne

Strona internetowa jest obsługiwana przez Fundację GreenLab z siedzibą w Katowicach ( 40-101), ul. Chorzowska 6,  zwaną dalej: „Administratorem Danych Osobowych”, w skrócie ADO”. 

Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanując prawo do prywatności, osób których dane zostały pozyskane przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, informujemy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania, Administrator przedstawia zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):

 1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ale kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: info@fgreenlab.org
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją  działalności prowadzonej przez Fundację GreenLab
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Fundację GreenLab jest:
  • realizacja zawartych z klientami umów,
  • wykonanie obowiązków ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • realizacja uzasadnionego interesu ADO,
  • w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż ww.
 4.  Odbiorcami Twoich danych osobowych, a więc podmiotom którym ADO może przekazywać dane osobowe, mogą być:
  • organy państwowe lub podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych,
  • podmioty świadczące na rzecz Fundacji GreenLab usługi wspierające funkcjonowanie tj, dostawcy usług IT, doradcy prawni – przy czym wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO,
  • podmioty zewnętrzne na podstawie udzielonej zgody.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia.
 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres:
  • zgodny z przepisami prawa,
  • obowiązywania zgody, do momentu jej wycofania,
  • niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji GreenLab ( art.6 ust.1 lit. f RODO).
 8. W oparciu o przekazane dane osobowe ADO nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów.
 10. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/skargi