Wdrożenie Aktu o AI – prekonsultacje

Podziel się tym wpisem:

Akt o Sztucznej Inteligencji to pierwsze na świecie prawo, które w kompleksowy sposób odpowiada na wyzwania związane z rozwojem AI. Nowe unijne prawo wymaga wdrożenia w państwach członkowskich. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna prace nad implementacją Aktu do polskiego prawa i zaprasza do udziału w prekonsultacjach założeń wdrożenia.

13 marca 2024 roku Parlament Europejski zatwierdził nowe rozporządzenie. Akt o Sztucznej Inteligencji to pierwsze tego typu na świecie prawo, które w sposób całościowy ma uregulować sektor AI. Regulacja bazuje na podejściu opartym o ryzyko, uzależniając obowiązki dostawców i podmiotów wdrażających modele i systemy AI od potencjalnego ryzyka wyrządzenia szkód obywatelom, społeczeństwom i gospodarkom. Więcej na temat Aktu przeczytasz w artykule ze stanowiskiem Polski dot. Przyjęcia rozporządzenia oraz na portalu sztucznej inteligencji.

Unijne rozporządzenie wymaga od państw członkowskich przystosowania krajowych systemów prawnych, które pozwolą zrealizować nowe reguły w praktyce.  Chcąc jak najlepiej przygotować Polskę do tego procesu, Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna proces szerokiego konsultowania prac nad projektem wdrożenia nowego prawa.

Na pierwszym etapie konsultacji Ministerstwo Cyfryzacji chce uzyskać wstępną opinię interesariuszy sektora AI dotyczących kierunków wprowadzania Aktu do polskiego systemu prawnego. W tym celu chcielibyśmy poprosić Państwo podzielenie się uwagami poprzez odpowiedź na 4 pytania. Pełna treść Aktu w języku polskim dostępna jest na stronach Parlamentu Europejskiego.

Państwa zaangażowanie jest dla nas cenne i pozwoli lepiej przygotować się do kolejnych etapów procesu konsultowania naszych działań. Następne kroki obejmą przedstawienie założeń implementacji Aktu oraz, w późniejszym czasie, projektu aktu prawnego wdrażającego unijne rozporządzenie.

Pytania:

1. Czy w związku z wdrożeniem Aktu powinien powstać w polskim porządku prawnym zupełnie nowy, przeznaczony temu obszarowi organ nadzoru rynku* czy też może tę funkcję powinny pełnić obecnie istniejące organy lub organ? Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź i, jeśli to zasadne, wskazać istniejące instytucje publiczne, które powinny pełnić tę funkcję.

2. Czy w związku z wdrożeniem Aktu funkcja organu notyfikującego** powinna być pełniona przez obecnie istniejący podmiot lub podmioty publiczne czy też przez nowy, powołany w tym celu podmiot?  Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź i, jeśli jest to zasadne, wskazać istniejący podmiot, który powinien pełnić tę funkcję.

3. Czy w związku z wdrożeniem Aktu funkcję organu nadzoru rynku* oraz organu notyfikującego** powinny być realizowane przez tę samą instytucję czy też poprzez niezależne od siebie organy na zasadzie współpracy opartej na podziale zadań? Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź oraz, jeśli jest to zasadne, wskazać istniejące podmioty, które powinny pełnić te funkcje.

4. Jakie kategorie interesariuszy – np. organów, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, grup społecznych, kategorii obywateli i in. – powinny być traktowane priorytetowo w zakresie działań komunikacyjnych i edukacyjnych w związku z procesem wchodzenia w życie europejskiego rozporządzenia dot. Sztucznej inteligencji? Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź.

* Organ nadzoru rynku – opis głównych funkcji

 • pojedynczy punkt kontaktowy do celów rozporządzenia
 • wykonuje swoje uprawnienia w sposób niezależny, bezstronny i nietendencyjny
 • rozpatruje wnioski dot. zezwolenia na wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku systemów AI wysokiego ryzyka
 • Przyjmuje zgłoszenia dot. poważnych incydentów
 • Rozpatruje skargi składane przez osoby poddane działaniom systemów AI
   

**Organ notyfikujący – opis głównych funkcji

 • jest odpowiedzialny za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny, wyznaczania i notyfikowania jednostek oceniających zgodność systemów AI oraz za ich monitorowanie,
 • w określonych sytuacjach przedkłada Komisji i państwom członkowskim dowody potwierdzające kompetencje jednostki oceniającej zgodność,
 • działa w sposób gwarantujący wysokie kompetencje eksperckie, poufność, bezstronność oraz brak jakichkolwiek przypadków konfliktu interesów z jednostkami oceniającymi zgodność.
   

Ministerstwo Cyfryzacji prosi o przesłanie odpowiedzi na maila: grai@cyfra.gov.pl z dopiskiem [AI ACT] w tytule wiadomości mailowej, w terminie do 23 kwietnia 2024 roku.

Źródło, zdjęcie: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wdrozenie-aktu-o-ai—prekonsultacje/X