Komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Klimatu i Środowiska przyjęły stanowisko w sprawie energetyki odnawialnej w Polsce

Podziel się tym wpisem:

Komisje apelują do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o natychmiastowe podjęcie działań na rzecz dynamicznego rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii (OZE), co pozwoli na nadrobienie opóźnień w tej dziedzinie. Uznają za niezbędne zwiększenie udziału OZE w krajowym miksie energetycznym, a za kluczowy krok – pilną rewizję strategicznych dokumentów rządowych, w tym Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. oraz Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–30. Umożliwi to dostosowanie ich założeń do oczekiwań rynkowych i potrzeb szybkiej transformacji energetycznej, kluczowej dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Aby umożliwić szybki rozwój mocy z OZE, szczególnie w sektorze energetyki wiatrowej, niezbędne jest znaczne przyspieszenie procesu wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych przez wprowadzenie uproszczonych procedur. Implementacja aspektów dyrektywy RED III przyczyni się do skrócenia procedur administracyjnych dla nowych instalacji OZE, co istotnie przyspieszy polską transformację energetyczną.

Jak podkreślają komisje, wsparcie dla technologii morskich elektrowni wiatrowych poprzez efektywne aukcje dla projektów fazy II w 2025 r. to kolejny ważny element procesu dekarbonizacji. Sektor offshore, mający potencjał zaspokojenia do 57% zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce do 2040 r., wymaga usunięcia barier infrastrukturalnych i administracyjnych oraz uproszczenia procedur przyznawania decyzji i pozwoleń. Rozpoczęcie inwestycji w tym obszarze wymaga rozpoczęcia inwestycji związanych z przebudową i modernizacją portów serwisowych (w I etapie Łeba i Ustka) oraz przygotowaniem portu instalacyjnego.

Komisje uznają ponadto za niezbędne modernizację infrastruktury sieciowej i budowę nowych połączeń. Implementacja rozwiązań takich jak elastyczne kryteria przyłączenia do sieci i wprowadzenie technologii cable pooling zoptmalizuje infrastrukturę sieciową, co umożliwi znaczący wzrost inwestycji w OZE i zmniejszenie liczby odmów przyłączeń.

Komisje rekomendują m.in.: wdrożenie skutecznego mechanizmu akceptacji społecznej dla farm wiatrowych, przyjazne podłączanie magazynów energii, uproszczenie stosowania mechanizmu cable pooling, dopuszczenie budowy instalacji fotowoltaicznych na gruntach rolnych, przywrócenie obliga giełdowego dla energii elektrycznej, zmianę polityki w zakresie zielonych i reformę systemu białych certyfikatów, szybką implementację wybranych zapisów dyrektywy RED III, deregulację przepisów i skrócenie czasu trwania postępowań administracyjnych dla OZE, rolnicze wykorzystanie masy pofermentacyjnej, zmniejszenie z obecnych 700 do 500 m minimalnej odległości wiatraków od zabudowań.

Komisje podkreślają, że „wdrożenie tych propozycji przyczyni się do usunięcia barier w rozwoju OZE, stworzy sprzyjające warunki dla inwestycji w zieloną energię i przyspieszy transformację energetyczną w Polsce. Zmiany te są krokiem w kierunku realizacji polityki energetycznej skoncentrowanej na zrównoważonym rozwoju i bezpieczeństwie energetycznym kraju, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska i klimatu”.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,16048,prace-w-komisjach-senackich-15-lutego-2024-r-.html

Zdjęcie: pixabay