Unia Rynków Kapitałowych w UE: Ochrona inwestorów detalicznych

Podziel się tym wpisem:

W związku z kwietniowym apelem Rady Europejskiej o pogłębienie działań na rzecz tworzenia Europejskiej Unii Rynków Kapitałowych, o czym informowałem w moim komunikacie z 28. kwietnia bieżącego roku, przekazuję niniejsze doniesienie dotyczące dalszego postępu w omawianym temacie.

W odniesieniu do apelu Rady, 24. maja Komisja Europejska ogłosiła przyjęcie pakietu inwestycji detalicznych, który ma na celu zwiększenie ochrony i zaufania inwestorów detalicznych, a także poprawę ich zaangażowania w Unii Rynków Kapitałowych.

W skład przedstawionego pakietu inwestycji detalicznych wchodzą różnorodne środki mające na celu wprowadzenie ulepszeń i zapewnienie ochrony inwestorom detalicznym na każdym etapie inwestycji.

Jednym z głównych zamierzeń pakietu jest poprawa sposobu komunikacji z inwestorami detalicznymi w kwestii produktów i usług inwestycyjnych, tak aby były bardziej zrozumiałe i jednolite, uwzględniając współczesne realia cyfrowe oraz preferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, wprowadzane są środki mające na celu zwiększenie przejrzystości i porównywalności kosztów, a także regularne dostarczanie informacji inwestorom detalicznym dotyczących wydajności ich portfeli inwestycyjnych.

Pakiet inwestycji detalicznych ma również na celu rozwiązanie ewentualnych konfliktów interesów w dystrybucji produktów inwestycyjnych. Planowane są zakazy zachęt dla sprzedaży „execution-only”, a także wymogi dotyczące zgodności doradztwa finansowego z najlepszymi interesami inwestorów detalicznych. Dodatkowo, przewiduje się środki mające chronić inwestorów detalicznych przed mylącym marketingiem oraz zwiększyć odpowiedzialność pośredników finansowych za stosowanie takiej komunikacji marketingowej.

Pakiet obejmuje również działania mające na celu wzmocnienie zdolności konsumentów do podejmowania lepszych decyzji finansowych poprzez promowanie edukacji finansowej oraz redukcję obciążeń administracyjnych dla zaawansowanych inwestorów detalicznych.

Pełna implementacja pakietu będzie wymagać wprowadzenia zmian w istniejących dyrektywach i rozporządzeniach dotyczących rynków finansowych.

Komisja Europejska podkreśla, że pakiet inwestycji detalicznych jest odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe oraz wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji publicznych, mając na celu ochronę interesów inwestorów detalicznych oraz poprawę ich zaangażowania w rynkach kapitałowych Unii Europejskiej.

Co dalej? (Update Grudzień 2023)

W kontekście Twojego artykułu na temat Europejskiej Unii Rynków Kapitałowych, kluczowe są najnowsze rozwój w zakresie Europejskiego Standardu Zielonych Obligacji (EUGBS). W 2023 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej przyjęły regulacje wprowadzające EUGBS, który wszedł w życie 21 grudnia 2023 roku i zacznie obowiązywać od 21 grudnia 2024 roku. Celem tego standardu jest zwiększenie skuteczności, przejrzystości i wiarygodności rynku zielonych obligacji w Europie.

EUGBS jest inicjatywą dobrowolną, która ma na celu wyeliminowanie problemu „greenwashingu” poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymagań dla emitentów zielonych obligacji. Przepisy te obejmują między innymi wymagania dotyczące przejrzystości i wyłączeń dla securitisacji, które chcą korzystać z etykiety EUGBS. Co więcej, EUGBS wiąże się z innymi europejskimi regulacjami i dyrektywami dotyczącymi finansów zrównoważonych, takimi jak unijna taksonomia zrównoważonych inwestycji (EU Taxonomy), Rozporządzenie dotyczące Ujawniania Informacji Związanych ze Zrównoważeniem w Sektorze Usług Finansowych (SFDR) oraz Dyrektywa dotycząca Sprawozdawczości Korporacyjnej w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (CSRD).

Standard EUGBS zapewnia, że środki z zielonych obligacji są przeznaczane na finansowanie lub refinansowanie działalności gospodarczej, która znacząco przyczynia się do osiągnięcia jednego z sześciu środowiskowych celów taksonomicznych, w tym łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do nich. Ponadto, zgodnie z regulacją, wszyscy emitenci zielonych obligacji muszą mieć procesy umożliwiające identyfikację i ograniczenie głównych negatywnych skutków ich działalności. Ważne jest także, że emitenci obligacji z państw znajdujących się na szarej lub czarnej liście rajów podatkowych UE są wykluczeni z możliwości emisji obligacji zgodnie ze standardem EUGBS.

Warto zauważyć, że standard EUGBS jest pierwszym tego rodzaju standardem na świecie i stanowi istotny krok w kierunku zazieleniania europejskiego rynku obligacji, który jest jednym z najpopularniejszych sposobów pozyskiwania finansowania przez firmy i rządy. Poprzez ten standard, UE podejmuje duże kroki w kierunku zielonej transformacji swojej gospodarki, zwiększając zaufanie inwestorów i poprawiając przejrzystość na rynku zielonych obligacji.