Pakiet legislacyjny dla zrównoważonych finansów

Podziel się tym wpisem:
Dnia 13. czerwca 2023 roku, Komisja Europejska ogłosiła nowy pakiet legislacyjny dotyczący tzw. Ram Zrównoważonych Finansów.

Zgodnie z komunikatem prasowym, celem tego pakietu jest zwiększenie przejrzystości oraz skutecznego stosowania obecnie obowiązującego prawodawstwa w obszarze zrównoważonego finansowania, a także wzmocnienie bodźców dla przekierowania przepływów kapitałowych w kierunku finansowania „zrównoważonych technologii i projektów”.

W ramach tego pakietu, Komisja Europejska zatwierdziła nowy zestaw kryteriów taksonomii UE dla działalności gospodarczych, które mają istotny wpływ na jedno lub kilka środowiskowych celów niewiążących z klimatem.

Te kryteria dotyczą zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i morskich, przekształcania gospodarki w kierunku zamkniętego obiegu, zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz ochrony i przywracania różnorodności biologicznej i ekosystemów. Kryteria te w dużej mierze opierają się na rekomendacjach pierwszej edycji Platformy Zrównoważonych Finansów, w której BSP (Bankowy Sektor Prywatny) pełnił rolę członka. Komisja Europejska wprowadziła również zmiany do rozporządzenia delegowanego w sprawie ujawniania informacji na temat unijnej Taksonomii (EU Taxonomy Disclosures Delegated Act), w celu uściślenia obowiązków informacyjnych dotyczących dodatkowych działań.

Komisja Europejska wprowadza również zmiany do rozporządzenia delegowanego dotyczącego Taksonomii klimatycznej (Climate Delegated Act), które obejmują działalność gospodarczą przyczyniającą się do łagodzenia zmian klimatu i adaptacji, zwłaszcza w sektorach produkcyjnym i transportowym. Rozszerzenie to obejmuje wszystkie sześć środowiskowych celów, a w konsekwencji więcej sektorów i firm, z zamiarem zwiększenia użyteczności i potencjału taksonomii UE w skalowaniu inwestycji zrównoważonych w UE.

Komisja Europejska opublikowała również propozycję rozporządzenia dotyczącego dostawców ocen ESG (Proposal for a Regulation on the transparency and integrity of Environmental, Social, and Governance (ESG) rating activities), którzy dostarczają informacji inwestorom i instytucjom finansowym na temat strategii inwestycyjnych, zgodności z wytycznymi (np. zgodnością Ram Zielonych Obligacji z ustalonym przez emitenta standardem emisji) oraz doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z czynnikami ESG.

Propozycja ta, mając na celu rozwiązanie problemu braku jednolitych wytycznych i przejrzystości działań tych podmiotów, wprowadza nowe zasady organizacyjne, mające na celu zapobieganie konfliktom interesów oraz zwiększenie wiarygodności dostawców. Według nowego rozporządzenia, dostawcy ocen ESG świadczący usługi inwestorom i firmom w UE będą musieli być autoryzowani i nadzorowani przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wprowadzenie nadzoru ESMA nad tymi podmiotami jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem przepisów projektu rozporządzenia EU GBS, w ramach którego audytorzy świadczący usługi weryfikacji zgodności Ram Zielonych Obligacji (RZO) z Taksonomią UE otrzymują zezwolenie na działalność i podlegają nadzorowi ESMA. Informowałem Państwa o rejestracji audytorów RZO w moim mailu z 19. kwietnia.

Przyłączam również link do tej decyzji: Sustainable finance: Provisional agreement reached on European green bonds – Consilium (europa.eu).

W przypadku przedstawionej propozycji, wszystkie podmioty dostarczające firmom informacji o ocenach ESG będą podlegać nadzorowi ESMA, a nie tylko te, które świadczą usługę tzw. drugiej opinii (second-party opinion) w procesie emisji zgodnie z certyfikacją EU GBS. Ma to zapewnić jakość i wiarygodność ich usług, chroniąc jednocześnie inwestorów i zapewniając integralność rynku.

Ponadto, przeprowadzono przegląd ostatnich środków i narzędzi mających na celu rozwiązanie kluczowych problemów związanych z wdrażaniem i omawianych przez interesariuszy zagadnień. Komisja publikuje również Przewodnik użytkownika Taksonomii UE (EU Taxonomy User Guide), który ma służyć jako dokument orientacyjny dla osób niebędących ekspertami w dziedzinie zrównoważonych finansów.

Co dalej?

Rozporządzenia delegowane dotyczące Taksonomii zostały oficjalnie zatwierdzone. Po ich udostępnieniu we wszystkich urzędowych językach UE, zostaną przyjęte i przekazane do rozpatrzenia przez Parlament Europejski i Radę. Ten proces potrwa cztery miesiące, z możliwością przedłużenia o dwa dodatkowe miesiące. Przewiduje się, że rozporządzenia wejdą w życie w styczniu 2024 roku.

Komisja

Europejska rozpocznie teraz trójstronne negocjacje z Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie propozycji regulacji dotyczącej dostawców ocen ESG.

Dzisiejszy pakiet legislacyjny jest kontynuacją czterotygodniowego okresu konsultacji dotyczących pierwszego zestawu standardów raportowania zrównoważonego dla firm, który rozpoczął się 9 czerwca. Celem wprowadzenia obowiązkowych standardów raportowania jest zapewnienie przejrzystych i porównywalnych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Komisja uwzględni otrzymane opinie przed sfinalizowaniem standardów jako rozporządzenia delegowane i przedstawieniem ich do analizy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Po ich przyjęciu, te standardy raportowania będą obowiązywać dla firm podlegających dyrektywie CSRD.