Umowa w sprawie niskoemisyjnej przyszłości

Podziel się tym wpisem:

Dwa wiodące reprezentatywne instytucje z globalnej branży produkcji cementu podpisały kluczową umowę w celu przyspieszenia dekarbonizacji sektora na całym świecie. Chińskie stowarzyszenie producentów cementu (China Cement Association, CCA), które odpowiada za ponad 50% światowej produkcji cementu, oraz światowe stowarzyszenie producentów cementu i betonu (Global Cement and Concrete Association, GCCA), którego członkowie skupiają 80% zdolności w dziedzinie produkcji cementu poza terytorium Chin, podpisały historyczne zobowiązanie do partnerstwa.

Zobowiązanie obejmuje umowę dotyczącą współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz niskoemisyjnego rozwoju branży cementowo-betonowej. Beton to drugi po wodzie najczęściej używany materiał na świecie, a cement jest jego nieodzownym spoiwem, którego produkcja odpowiada za około 7% światowych emisji CO2.

Historyczne porozumienie zakłada również opracowanie i wdrożenie w kolejnych miesiącach bieżącego roku planu działania na rzecz neutralności emisyjnej chińskiej branży cementowej obejmującego cały łańcuch wartości. Plan określi zobowiązanie oraz ścieżkę w kierunku pełnej dekarbonizacji przemysłu cementowego w Chinach. Po wdrożeniu globalnego planu działania na rzecz bezemisyjności w ujęciu netto w 2021 r., GCCA wesprze opracowanie działań we współpracy z firmą Sinoma International Engineering Co Ltd (Sinoma), największym na świecie producentem technologii i wyposażenia do wytwarzania cementu, a także Europejską Akademią Badań Cementu (European Cement Research Academy, ECRA), która przekaże niezbędne dane techniczne na potrzeby prowadzonych prac.

Podczas uroczystości podpisania umowy w Pekinie Kong Xiangzhong, prezes wykonawczy CCA, powiedział:

„Ta istotna umowa stanowi wyraz współpracy przynoszącej obopólne korzyści i obrazuje obszary, w których możemy skutecznie współdziałać w celu zgromadzenia danych i technicznej wiedzy fachowej oraz skoncentrowania wysiłków na naszej wspólnej misji dekarbonizacyjnej. Jestem przekonany, że zrodzi się z tego długofalowe partnerstwo, które przyniesie korzyści obu stronom i odegra zasadniczą rolę w kształtowaniu bardziej zrównoważonego świata”.

Thomas Guillot, dyrektor generalny GCCA, powiedział:

„Świat potrzebuje dziś przywództwa i współpracy na niespotykanym dotąd poziomie, zwłaszcza w celu rozwiązania najistotniejszego problemu naszych czasów, jakim jest zmiana klimatu. Niniejsze porozumienie między chińskim i światowym przemysłem wysyła sygnał światu, że jesteśmy gotowi dostarczać podstawowe materiały budowlane w formule niskoemisyjnej niezbędnej dla naszej planety. Cement i beton umożliwiają budowę najważniejszej infrastruktury, rozwój prosperujących i odpornych społeczności, dostęp do czystej wody, bezpieczne mieszkalnictwo oraz przejście na czystą energię, a wszystkie te elementy są nieodzowne dla zrównoważonego charakteru świata w przyszłości”.

Oficjalnie umowa obejmuje trzy kolejne lata współpracy i zapewnia platformę sprzyjającą szerszej komunikacji i wymianie informacji.

Thomas Guillot dodał:

„Współpraca z nowymi partnerami z Chin oznacza, że koncentracja na bezemisyjności w ujęciu netto oraz nasze codzienne działania teraz nabrały prawdziwie globalnego charakteru”.

Chińskie stowarzyszenie producentów cementu (China Cement Association, CCA)

Chińskie stowarzyszenie producentów cementu (China Cement Association, CCA) powstało w Pekinie w 1987 r. Jako jedna z organizacji społecznych o niezależnej osobowości prawnej zarejestrowanych przez Ministerstwo Spraw Cywilnych, CCA stanowi krajową branżową organizację społeczną non profit, dobrowolnie zrzeszającą producentów cementu, instytuty badawcze, uczelnie i uniwersytety, organizacje społeczne i przedsiębiorstwa związane z branżą cementową w całym kraju. CCA jest zobowiązane na rzecz wspierania branży, ochrony prawnie uzasadnionych praw i interesów swoich członków, wspomagania administracji rządowej we wspólnych staraniach na rzecz utrzymania uczciwej konkurencji na rynku jako pomost pomiędzy organami rządowymi a sektorem przedsiębiorstw, a także promowania ekologicznego, niskoemisyjnego rozwoju chińskiej branży cementowej wysokiej jakości, zapewniając przywództwo, koordynację oraz wsparcie.

Światowe stowarzyszenie producentów cementu i betonu (Global Cement and Concrete Association, GCCA)

Stowarzyszenie GCCA stanowi realizowaną pod przywództwem dyrektorów generalnych przedsiębiorstw inicjatywę branżową z 2018 r., której siedziba mieści się w Londynie. Jest to zaufana, autorytatywna platforma reprezentująca sektor produkcji cementu i betonu na całym świecie.

GCCA i jego członkowie odpowiadają za 80% światowych zdolności w dziedzinie produkcji cementu poza terytorium Chin, a także coraz większej liczby chińskich producentów. Firmy stowarzyszone zobowiązały się do ograniczenia, a ostatecznie wyeliminowania emisji dwutlenku węgla z produkcji betonu, która obecnie odpowiada za ok. 7% emisji na całym świecie, poprzez realizację planu działania na rzecz bezemisyjności produkcji betonu w ujęciu netto do 2050 r. – pierwszego tak szczegółowego planu opracowanego w przemyśle ciężkim.

Członkowie GCCA zobowiązali się do wspólnego kształtowania pomyślnej, odpornej i zrównoważonej przyszłości produkcji cementu z korzyścią zarówno dla branży, jak i dla całego świata.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240201728331/pl/ 

Źródło: Global Cement and Concrete Association, Business Wire, https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/chiny-i-global-cement-zawieraja-umowe-w-sprawie-niskoemisyjnej-przyszlosci

Zdjęcie: www.pexels.com