MKiŚ chce, by miasta powyżej 20 tys. mieszkańców tworzyły plany klimatyczne

Podziel się tym wpisem:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt, zgodnie z którym miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą miały obowiązek tworzenia i aktualizacji Miejskich Planów Adaptacji (MPA) do zmian klimatu, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

„Celem […] ustawy jest wprowadzenie rozwiązań służących wzmocnieniu klimatycznego wymiaru polityki miejskiej, w szczególności wzmocnienie aspektów transformacji ekologicznej miast. Projektowane narzędzia interwencji polegają na wprowadzeniu obligatoryjnego opracowywania dla miast powyżej 20 000 mieszkańców planu adaptacji do zmian klimatu oraz uwzględniania aspektu adaptacji do zmian klimatu w dokumentach o charakterze strategicznym, w tym dotyczących planowania przestrzennego miast” – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

Obecnie w polskich miastach mieszka około 23,3 mln osób, co stanowi ponad 60 proc. populacji kraju.

Miejskie plany adaptacji (MPA) mają być przygotowywane przez burmistrza albo prezydenta miasta o liczbie mieszkańców większej niż 20 tys. Mają za zadanie przygotowanie miast do zmian klimatu, zmniejszenie ich podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do przeciwdziałania i zwalczania skutków tych zjawisk i ich pochodnych.

Projekt zakłada też obowiązek przeznaczania co najmniej 30 proc. środków zaplanowanych do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego na projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego, w szczególności na projekty, których realizacja ma prowadzić do poprawy stanu oraz zwiększania powierzchni terenów zieleni.

Obowiązek ten będzie dotyczył tylko gmin o statusie miasta na prawach powiatu, które aktualnie są zobowiązane ustawowo do tworzenia budżetu obywatelskiego, oraz do wydatkowania na ten cel co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Z szacunków MKiŚ wynika, że 79 miast powyżej 20 000 mieszkańców już we własnym zakresie rozpoczęło prace nad opracowaniem MPA. Z tego 64 miasta mają gotowy projekt MPA lub przyjęły go w drodze uchwały.

Średni koszt opracowania jednego MPA oszacowano na 100 tys. zł, a aktualizację – 50 tys. zł. Zaznaczono, że niektóre gminy o statusie miasta > 20 000 mieszkańców już przyjęły w drodze uchwały miejski plan adaptacji do zmian klimatu we własnym zakresie, dodatkowo dla 44 miast MPA został opracowany w ramach projektu MKiŚ (wcześniej Ministerstwa Środowiska). Przyjęte plany MPA muszą zostać jednak zaktualizowane zgodnie z zakresem rozporządzenia wydanego do projektowanej ustawy.

Jak podano w OSR, miasta będą miały możliwość sfinansowania przygotowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu z środków nowej perspektywy finansowej UE.

W ocenie MKiŚ, opracowanie i aktualizacja MPA dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców przyczyni się do wzrostu dochodów ww. przedsiębiorców, instytutów w pierwszych dwóch latach po wejściu w życie projektowanej ustawy.

Źródło: IBSnews