Carbon Capture – Co to, jak i czy warto?

Podziel się tym wpisem:

Żyjemy w czasach, w których zmiany klimatyczne dominują w debatach publicznych, naukowych i politycznych. Coraz bardziej dostrzegalne skutki globalnego ocieplenia – od topniejących lodowców po ekstremalne zjawiska pogodowe. Opierając się o naukowe odkrycia najbieglejszych naukowców świata, wiemy, że zmiany klimatyczne są bezpośrednio związane z nadmierną emisją dwutlenku węgla do atmosfery. W ciągu ostatnich dziesięcioleci nasza planeta doświadczyła bezprecedensowego wzrostu stężenia dwutlenku węgla (CO2), w dużej mierze spowodowanego działalnością przemysłową, konsumpcją paliw kopalnych i procesami związanymi z ludzką działalnością.

W tym kontekście technologia pochwytywania i składowania dwutlenku węgla, znana jako „Carbon Capture and Storage” (CCS), zyskuje na znaczeniu jako jedno z potencjalnych rozwiązań w walce z kryzysem klimatycznym. Czy jest to klucz do przyszłości bezemisyjnej energii? Czy warto inwestować w tę technologię w Polsce i na świecie? Jakie są jej wyzwania, ograniczenia oraz potencjał w kontekście globalnych dążeń do redukcji emisji CO2?

W niniejszym artykule przyjrzymy się dokładniej technologii CCS, jej korzyściom, wyzwaniom oraz roli, jaką może odegrać w przyszłej globalnej strategii klimatycznej. Wprowadzimy czytelnika w świat pochwytywania dwutlenku węgla, eksplorując jego aspekty techniczne, ekonomiczne i środowiskowe, oraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy jest to technologia, na którą warto postawić w obliczu globalnych wyzwań klimatycznych.

Co to jest „Carbon capture”?

„Carbon capture”, inaczej technologia pochwytywania dwutlenku węgla, odnosi się do procesów i technologii, które mają na celu oddzielenie CO2 z gazów wylotowych lub bezpośrednio z atmosfery, a następnie przechowywanie go w formie uniemożliwiającej jego dostanie się do atmosfery, na przykład w formie gazowej lub ciekłej. Pochwytywanie CO2 może odbywać się na różnych etapach cyklu życia paliwa: przed spalaniem, w trakcie spalania lub po spaleniu. Po oddzieleniu, dwutlenek węgla jest przewodzony do miejsca przechowywania, gdzie może być trwale unieszkodliwiony lub wykorzystany w innych procesach przemysłowych.

Bezpośrednie wychwytywanie CO2 z atmosfery (Direct Air Capture – DAC)[1]

Bezpośrednie wychwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery, znane jako Direct Air Capture (DAC), jest jedną z najbardziej innowacyjnych i technologicznie zaawansowanych metod redukcji emisji CO2. Technologia ta polega na bezpośrednim usuwaniu dwutlenku węgla z powietrza atmosferycznego. Jest to niezwykle skomplikowane wyzwanie inżynieryjne, głównie ze względu na niskie stężenie CO2 w atmosferze, wynoszące około 0.04% (417.06ppm w 2022 r. według NOAA Climate.gov)[2].

Jednym z kluczowych aspektów technologii DAC jest wykorzystanie chemicznych absorberów do wychwytywania CO2. Absorbery te, zwykle oparte na aminach lub innych związkach chemicznych, są zdolne do wiązania cząsteczek dwutlenku węgla. Powietrze jest przepuszczane przez wieżę lub panel z absorberem, gdzie CO2 jest „łapany” i oddzielany od innych gazów. Proces ten wymaga znacznych ilości energii, głównie do regeneracji absorbera i uwolnienia czystego CO2, który potem może być składowany lub wykorzystany.

Innym ważnym elementem technologii DAC jest projektowanie i budowa dużych instalacji zdolnych do przetwarzania ogromnych ilości powietrza. Instalacje te muszą być zaprojektowane tak, aby były efektywne i ekonomiczne, co stanowi wyzwanie inżynieryjne. Muszą również być wyposażone w systemy wentylacyjne i filtry, które minimalizują zużycie energii i maksymalizują efektywność pochwytywania CO2.

Technologia DAC, mimo że brzmi jak bardzo obiecująca technologia, stoi przed wyzwaniami związanymi z kosztami i efektywnością energetyczną, które zostały omówione w sekcji dotyczącej wyzwań dla technologii carbon capture. Mimo tych wyzwań, DAC jest postrzegane jako kluczowy element w przyszłych strategiach zmniejszania emisji CO2, ze względu na swoją zdolność do redukcji CO2 bezpośrednio z atmosfery.

Pochwytywanie CO2 z procesów przemysłowych

Pochwytywanie dwutlenku węgla (CO2) z procesów przemysłowych stało się obiecującym podejściem w walce ze zmianami klimatu. Proces ten skupia się na wyłapywaniu CO2 wydzielanego w trakcie działań przemysłowych, zanim ten trafi do atmosfery. Metody te są szczególnie istotne w sektorach takich jak produkcja energii, przemysł stalowy, cementowy, chemiczny i rafineryjny, które są głównymi źródłami emisji CO2.

Pierwszym krokiem w pochwytywaniu CO2 jest jego oddzielenie od innych gazów produkowanych w procesach przemysłowych. Można to osiągnąć za pomocą różnych technik, w tym absorpcji chemicznej lub przy zastosowaniu technologii membranowej. Te technologie zostały szczegółowo opisane w dalszej części artykułu. Te metody wymagają zaawansowanych systemów filtracyjnych i reaktorów, które mogą być kosztowne i skomplikowane w instalacji, ale są skuteczne w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych.

Niemniej jednak, pochwytywanie CO2 z procesów przemysłowych nadal jest przedmiotem intensywnych badań i rozwoju. Wyzwania technologiczne, takie jak poprawa efektywności procesów pochwytywania i obniżanie kosztów operacyjnych, są podobne do tych dla technologii Direct Carbon Capture. Mimo tych wyzwań, pochwytywanie CO2 z procesów przemysłowych pozostaje jednym z najbardziej obiecujących podejść w globalnej strategii zmniejszania emisji gazów cieplarnianych.

Biologiczne metody pochwytywania dwutlenku węgla[3]

Biologiczne metody pochwytywania dwutlenku węgla (CO2) stanowią naturalne podejście do redukcji poziomu tego gazu w atmosferze. Te metody wykorzystują zdolność roślin, alg i mikroorganizmów do absorbowania CO2, co jest kluczowym elementem procesu fotosyntezy. W przeciwieństwie do inżynieryjnych metod pochwytywania CO2, takich jak Direct Air Capture, biologiczne metody często są bardziej efektywne kosztowo i przynoszą dodatkowe korzyści ekologiczne.

Jednym z najbardziej podstawowych przykładów biologicznego pochwytywania CO2 jest fotosynteza w roślinach. Rośliny, w procesie przekształcania światła słonecznego w energię, zużywają CO2, wytwarzając tlen jako produkt uboczny. Lasowanie, czyli sadzenie nowych drzew i ochrona istniejących lasów, jest jednym ze sposobów na zwiększenie naturalnej zdolności Ziemi do absorbowania dwutlenku węgla. Oprócz tego, rośliny zapewniają dodatkowe korzyści, takie jak ochrona bioróżnorodności, regulacja cyklu wodnego i zapewnienie środowiska życia dla wielu gatunków.

Algowe farmy i bioreaktory stanowią inną formę biologicznego pochwytywania CO2. Algi, zarówno w naturalnych, jak i sztucznych środowiskach, mogą absorbować znaczne ilości dwutlenku węgla, przekształcając go w biomase. Swoją wydajnością w wyłapywaniu CO2 mogą prześcignąć nawet tradycyjne drzewa[4]. Ta biomasa może następnie być wykorzystana do produkcji biopaliw, co stanowi odnawialne źródło energii. Ponadto, algowe farmy mogą być umieszczane w pobliżu źródeł emisji przemysłowych, gdzie mogą bezpośrednio wykorzystywać emitowany dwutlenek węgla.

Techniki agroekologiczne, takie jak zrównoważone zarządzanie glebą, mogą zwiększyć ilość węgla organicznego w glebie, co jest formą biologicznego pochwytywania CO2. Praktyki te obejmują m.in. zróżnicowane uprawy, stosowanie kompostu i unikanie głębokiej orki, co sprzyja zdrowiu gleby i zwiększa jej zdolność do magazynowania węgla.

Biologiczne metody pochwytywania CO2, chociaż nie są w stanie zastąpić konieczności redukcji emisji gazów cieplarnianych, stanowią istotny element w strategii ograniczania poziomu dwutlenku węgla w atmosferze. Dodatkowo, oferują one szereg korzyści środowiskowych i społecznych, które przyczyniają się do ochrony ekosystemów i zrównoważonego rozwoju.

Procesy i technologie wykorzystywane do wychwytywania CO2

Wychwytywanie CO2 to skomplikowany proces technologiczny, który różni się w zależności od metody i miejsca aplikacji. Wspólnym celem jest oddzielenie CO2 od innych gazów i jego izolacja w postaci, która może być bezpiecznie przechowywana lub wykorzystywana. W tej sekcji opisujemy najbardziej popularne metody wychwytywania dwutlenku węgla, od strony bardziej technicznej.

Absorpcja chemiczna w kontekście pochwytywania dwutlenku węgla

Absorpcja chemiczna jest kluczowym procesem wykorzystywanym w technologii pochwytywania dwutlenku węgla, szczególnie w przemyśle i elektrowniach. Jest to proces, w którym CO2 jest oddzielany od innych gazów zawartych w emisjach przemysłowych poprzez reakcję chemiczne.

W procesie absorpcji chemicznej CO2 reaguje z wybranym roztworem chemicznym, zazwyczaj zawierającym aminy, takie jak monoetanoloamina (MEA) lub dietanoloamina (DEA), które działają jako pochłaniacze dwutlenku węgla[5]. Gazy wylotowe z procesów przemysłowych są przepuszczane przez kolumnę absorpcyjną, w której zachodzi kontakt gazu z wybraną cieczą. CO2 z gazów reaguje z roztworem aminowym, tworząc związek nietrwały, dzięki czemu może być oddzielony od pozostałych składników gazowych.

Po nasyceniu roztworu aminowego CO2, konieczna jest regeneracja pochłaniacza, aby mógł być ponownie wykorzystany[6]. Proces regeneracji odbywa się w kolumnie desorpcyjnej, gdzie roztwór jest podgrzewany, co powoduje uwolnienie czystego CO2. Uwolniony gaz może być następnie przechowywany lub wykorzystany w innych procesach, a regenerowany roztwór aminowy wraca do kolumny absorpcyjnej, aby ponownie pochłaniać dwutlenek węgla.

Główną zaletą absorpcji chemicznej jest jej wysoka skuteczność w oddzielaniu CO2, nawet przy niskich stężeniach tego gazu. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przemyśle, gdzie dwutlenek węgla może być wydzielany w różnych koncentracjach i pod różnym ciśnieniem. Jednakże, proces ten wymaga znaczącej ilości energii, głównie do regeneracji pochłaniacza, co może prowadzić do zwiększenia kosztów operacyjnych. Ponadto, istnieje ryzyko degradacji amin w wyniku długotrwałej i cyklicznej eksploatacji oraz wyzwanie związane z zarządzaniem ciepłem i masą w systemie.

Absorpcja chemiczna w kontekście pochwytywania CO2 jest ciągle przedmiotem intensywnych badań i rozwoju. Szukane są nowe, bardziej efektywne i mniej energochłonne pochłaniacze, jak również optymalizowane są procesy, aby zminimalizować koszty operacyjne i zwiększyć efektywność całkowitego systemu pochwytywania CO2.

Absorpcja fizyczna w kontekście pochwytywania dwutlenku węgla

Absorpcja fizyczna to inna ważna technika wykorzystywana w procesie pochwytywania dwutlenku węgla, zwłaszcza w aplikacjach, gdzie CO2 występuje w wysokich stężeniach, takich jak procesy przemysłowe czy elektrownie[7]. W odróżnieniu od absorpcji chemicznej, absorpcja fizyczna opiera się na rozpuszczaniu CO2 w cieczy bez zachodzenia reakcji chemicznej.

W procesie absorpcji fizycznej, dwutlenek węgla jest rozpuszczany w cieczy, zazwyczaj w solwencie organicznym, takim jak metanol, etanol czy specjalnie zaprojektowane ciecze jonowe. Wysokie ciśnienie i niskie temperatury sprzyjają rozpuszczaniu CO2 w solwencie. Rozpuszczony gaz jest następnie oddzielany od solwenta poprzez obniżenie ciśnienia lub podgrzanie mieszaniny, co powoduje wydzielenie się CO2 z roztworu.

Główną zaletą absorpcji fizycznej jest niższe zużycie energii w porównaniu z absorpcją chemiczną, zwłaszcza w przypadkach, gdy CO2 jest dostępny w dużych stężeniach. Proces ten jest również mniej skomplikowany technologicznie, co powoduje, że jest bardziej dostępny i znacznie tańszy w przeprowadzeniu. Ponadto, ponieważ w tym procesie nie zachodzi reakcja chemiczna, ryzyko degradacji solwenta jest znacznie mniejsze.

Jednakże, absorpcja fizyczna ma swoje ograniczenia, w szczególności, jest mniej efektywna przy niskich stężeniach CO2. Ponadto, wymaga specjalistycznych solwentów i warunków operacyjnych, takich jak wysokie ciśnienie i niskie temperatury, co może stanowić wyzwanie w niektórych aplikacjach przemysłowych.

Dalszy rozwój tej technologii koncentruje się na poszukiwaniu nowych solwentów o lepszych właściwościach fizycznych i chemicznych oraz na optymalizacji procesów fizykochemicznych, aby zwiększyć efektywność pochwytywania CO2 przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych.

Co dalej z wyłapanym dwutlenkiem węgla?

Do tej pory omówione zostały głównie procesy wychwytywania CO2 z atmosfery, ale po oddzieleniu CO2 od powietrza, gaz ten może być przechowywany lub wykorzystany. Co zrobić z nagromadzoną ilością dwutlenku węgla w przeróżnych formach? Jak bezpiecznie i bez wysokich kosztów składować zebrany dwutlenek węgla? A może można ten dwutlenek węgla jakoś wykorzystać?

Składowanie geologiczne w kontekście przechowywania CO2

Przechowywanie najczęściej odbywa się przez geologiczne wtłaczanie dwutlenku węgla do podziemnych formacji skalnych (z ang. „Carbon Sequstration”)[8], takich jak wyczerpane złoża ropy i gazu, gdzie CO2 może być trwale izolowany od atmosfery. Alternatywnie, pochwycony gaz może być wykorzystywany w przemyśle, na przykład w produkcji paliw syntetycznych lub w procesach przemysłowych wymagających dwutlenku węgla. Takie podejścia do wykorzystania CO2 nie tylko pomagają w redukcji emisji, ale także tworzą nowe możliwości ekonomiczne i przyczyniają się do zamknięcia cyklu węglowego.

Składowanie geologiczne dwutlenku węgla jest kluczowym elementem technologii Carbon Capture and Storage, pozwalającym na trwałe i bezpieczne unieszkodliwienie CO2 pochwyconego z procesów przemysłowych czy spalin, aby zapobiec jego powrotowi do atmosfery. Urzędnicy unii Europejskiej estymują, że nawet 90% dwutlenku wyemitowanego od początku rewolucji przemysłowej, mogłoby zostać wpompowane pod ziemię i bezpiecznie przetrzymywane tam przez tysiące lat[9].

Proces ten zazwyczaj rozpoczyna się od kompresji CO2 do stanu nadkrytycznego, co ułatwia jego transport i wtłaczanie. Następnie dwutlenek węgla jest transportowany, często przy użyciu rurociągów, do wybranego miejsca składowania, gdzie jest wtłaczany do głębokich formacji geologicznych, takich jak puste złoża gazu ziemnego, wyczerpane złoża ropy naftowej lub głębokie formacje solankowe.

Infrastruktura niezbędna do składowania geologicznego CO2 obejmuje instalacje do kompresji i oczyszczania tego gazu, rurociągi transportowe oraz studnie wiertnicze wykorzystywane do wtłaczania dwutlenku węgla pod ziemię. Ważnym elementem infrastruktury są również systemy monitoringu, które służą do śledzenia rozmieszczenia CO2 w formacji geologicznej i wykrywania ewentualnych nieszczelności. Odpowiednie zarządzanie i monitorowanie miejsca składowania jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności procesu.

Bezpieczeństwo składowania geologicznego jest jednym z najważniejszych aspektów tej technologii. Obejmuje ono zarówno zapewnienie stabilności geologicznej miejsca składowania, jak i monitoring potencjalnego przecieku CO2. Istnieje ryzyko, że dwutlenek węgla może uciec z formacji geologicznej, co mogłoby mieć negatywny wpływ na środowisko lub zdrowie ludzi. Dlatego też miejsca składowania są starannie dobierane pod kątem ich geologicznej stabilności, a systemy monitoringu są integralną częścią infrastruktury składowania.

Składowanie geologiczne CO2 jest kluczowym elementem strategii redukcji emisji CO2, zwłaszcza w krajach i regionach, gdzie redukcja emisji przy użyciu innych metod jest trudna lub kosztowna. Rozwój tej technologii, wraz z postępem w technologiach pochwytywania i transportu CO2, może odegrać ważną rolę w globalnych wysiłkach zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie, nadal istnieje potrzeba badań nad zwiększeniem efektywności, bezpieczeństwa i zmniejszeniem kosztów związanych ze składowaniem geologicznym CO2.

Wykorzystanie wychwytywanego CO2 w produkcji paliw

Wychwytywanie dwutlenku węgla (CO2) z atmosfery lub procesów przemysłowych otwiera nowe możliwości jego wykorzystania, zwłaszcza w produkcji paliw. Proces ten, znany jako „carbon utilization”, przekształca CO2 w różne użyteczne produkty, w tym paliwa syntetyczne[10],[11]. To podejście nie tylko przyczynia się do redukcji emisji CO2, ale również tworzy potencjał dla innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Jedną z głównych metod wykorzystania CO2 w produkcji paliw jest jego przekształcenie w paliwa syntetyczne, takie jak metanol, etanol czy syntetyczny gaz ziemny. Proces ten zazwyczaj obejmuje chemię katalityczną, w której CO2 reaguje z wodorem, uzyskiwanym na przykład z elektrolizy wody zasilanej energią odnawialną. W wyniku reakcji powstają węglowodory, które mogą być wykorzystywane jako paliwa lub surowce w przemyśle chemicznym.

Zebrane CO2 może również zostać wykorzystane w połączeniu z konceptami takimi jak „Power-to-Gas” i „Power-to-Liquids”, które wykorzystują nadmiar energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa, do produkcji wodoru przez elektrolizę[12]. Wodór ten następnie może reagować z CO2 zebranym z atmosfery w procesie syntezy Fischer-Tropsch[13] lub innych procesach chemicznych, wytwarzając paliwa syntetyczne. Te technologie umożliwiają przetwarzanie odnawialnej energii elektrycznej na magazynowalne i transportowalne paliwa.

Paliwa syntetyczne wytworzone z wykorzystaniem CO2 mogą znaleźć zastosowanie w różnych sektorach, w tym w transporcie lotniczym, morskim czy w pojazdach ciężarowych, gdzie elektryfikacja jest trudniejsza. Ponadto, paliwa te mogą być wykorzystywane jako surowce w przemyśle chemicznym, co otwiera drogę do bardziej zrównoważonej produkcji materiałów i chemikaliów.

Choć wykorzystanie CO2 do produkcji paliw oferuje obiecujące perspektywy, technologia ta stoi przed wyzwaniami, w tym potrzebą dalszych badań nad efektywnością procesów, obniżeniem kosztów i skalowalnością. Ponadto, dla maksymalizacji korzyści środowiskowych, niezbędne jest wykorzystanie zielonej energii w procesie produkcji wodoru. Rozwój tych technologii może znacząco przyczynić się do tworzenia zrównoważonych i odnawialnych systemów energetycznych, przyczyniając się do redukcji globalnych emisji CO2.

Wykorzystanie Carbon Capture w Rolnictwie

Wykorzystanie wychwytywanego dwutlenku węgla (CO2) w rolnictwie otwiera nowe możliwości dla sektora rolniczego, zarówno w zakresie zwiększenia efektywności produkcji, jak i w kontekście zrównoważonego rozwoju[14]. Technologia Carbon Capture and Utilization w rolnictwie koncentruje się na wykorzystaniu CO2 jako zasobu do poprawy wzrostu roślin i zwiększenia plonów, szczególnie w kontrolowanych środowiskach, takich jak szklarnie czy nowoczesne farmy wertykalne[15].

Głównym zastosowaniem pochwyconego dwutlenku węgla w rolnictwie jest stymulowanie wzrostu roślin poprzez fotosyntezę. W środowiskach szklarniowych, podwyższony poziom CO2 może przyspieszać wzrost roślin, co jest korzystne szczególnie w przypadku upraw warzyw, owoców i ziół. Rośliny w warunkach zwiększonego stężenia dwutlenku węgla często charakteryzują się większą biomasą i szybszym wzrostem, co przekłada się na wyższe i lepsze jakościowo plony.

Wykorzystanie CO2 w szklarniach wymaga specjalistycznych systemów dozowania i monitorowania stężenia CO2, aby zapewnić optymalne warunki dla wzrostu roślin. Systemy te muszą być starannie regulowane, ponieważ zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie stężenie dwutlenku węgla mogą być szkodliwe dla roślin. Dodatkowo, zastosowanie pochwyconego CO2 w szklarniach może przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na ogrzewanie, gdyż dwutlenek węgla może być dostarczany wraz z ciepłym powietrzem z procesów przemysłowych.

Wykorzystanie CO2 w rolnictwie może również wpłynąć na jakość uprawianych produktów. Niektóre badania wskazują, że rośliny uprawiane w warunkach zwiększonego stężenia CO2 mogą mieć wyższą zawartość cukrów i innych składników odżywczych. Ponadto, wykorzystanie pochwyconego dwutlenku węgla w rolnictwie wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, ponieważ pozwala na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz efektywne wykorzystanie zasobów.

Mimo że wykorzystanie dwutlenku węgla w rolnictwie oferuje wiele korzyści, istnieją wyzwania, takie jak potrzeba optymalizacji systemów dozowania CO2, zarządzania mikroklimatem w szklarniach oraz zapewnienia równomiernego rozprowadzenia gazu. Dodatkowo, należy uwzględnić koszty inwestycyjne i operacyjne związane z wdrożeniem takich systemów. Rozwój technologii CCU w rolnictwie może znacząco przyczynić się do zwiększenia efektywności produkcji rolniczej przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko.

Inne wykorzystania CO2 zgromadzonego z technologii Carbon Capture

Poza produkcją paliw i zastosowaniem w rolnictwie, zgromadzony dwutlenek węgla z technologii pochwytywania może być wykorzystywany w szeregu innych innowacyjnych i ekologicznych zastosowań. Te alternatywne wykorzystania CO2 otwierają nowe możliwości dla przemysłu oraz przyczyniają się do ekologicznego rozwoju i zrównoważonej gospodarki.

Jednym z tradycyjnych zastosowań CO2 jest przemysł spożywczy, w szczególności w produkcji napojów gazowanych[16]. Dwutlenek węgla jest wykorzystywany do karbonizacji napojów, nadając im charakterystyczne bąbelki. Poza tym, dwutlenek węgla ma zastosowanie jako środek pakujący, pomagając w zachowaniu świeżości produktów spożywczych. Wykorzystanie pochwyconego CO2 w tych procesach może zmniejszyć zapotrzebowanie na ten gaz produkowany z innych, mniej ekologicznych źródeł.

CO2 może być również używany jako surowiec w przemyśle chemicznym, do produkcji różnego rodzaju związków chemicznych i materiałów. Przykłady obejmują produkcję urei, wykorzystywanej jako nawóz, oraz poliuretanów, stosowanych w wielu produktach od mebli po izolacje. Badania koncentrują się również na wykorzystaniu CO2 do tworzenia nowych rodzajów plastiku, co może przyczynić się do redukcji zależności od paliw kopalnych w produkcji tworzyw sztucznych.

Innym intrygującym zastosowaniem zgromadzonego CO2 jest wykorzystanie go w technologiach wychwytywania energii, takich jak geotermalne systemy energetyczne[17]. Dwutlenek węgla może być wykorzystywany jako ciecz robocza w geotermalnych pompach ciepła ze względu na swoje właściwości termodynamiczne, co może zwiększyć wydajność tych systemów. Ponadto, CO2 może być wykorzystywany w technologiach przechowywania energii, na przykład w systemach akumulacji ciepła.

Te innowacyjne zastosowania zgromadzonego CO2 nie tylko pomagają w walce ze zmianami klimatycznymi poprzez redukcję emisji, ale również otwierają nowe możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju przemysłu. Rozwój tych zastosowań jest kluczowy dla promowania gospodarki obiegu zamkniętego i minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Główne korzyści z pochwytywania dwutlenku węgla

Pochwytywanie dwutlenku węgla jest ważne nie tylko ze względu na korzyści środowiskowe, ale także ekonomiczne i społeczne.

Jednym z głównych zagrożeń dla naszego klimatu jest nadmierna emisja dwutlenku węgla do atmosfery, głównie ze źródeł przemysłowych i transportu. Pochwytywanie i przechowywanie CO2 umożliwia znaczące zmniejszenie ilości tego gazu emitowanego do atmosfery. Dzięki temu procesowi, możemy aktywnie wpływać na stężenie CO2, co jest kluczowe dla stabilizacji klimatu i zapobiegania dalszemu ociepleniu.

Technologia pochwytywania CO2 nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale również otwiera nowe możliwości gospodarcze. Badania i rozwój w tej dziedzinie prowadzą do powstawania nowych firm i sektorów przemysłu. Inwestycje w infrastrukturę związaną z pochwytywaniem, przechowywaniem oraz wykorzystywaniem dwutlenku węgla mogą tworzyć nowe miejsca pracy i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. Co więcej, eksport technologii i wiedzy w tej dziedzinie może stać się ważnym elementem strategii ekonomicznej wielu krajów.

Większość krajów na świecie podjęła konkretne zobowiązania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach porozumień międzynarodowych, takich jak Porozumienie Paryskie. Pochwytywanie dwutlenku węgla to jedno z narzędzi, które może pomóc w osiągnięciu tych celów. Dzięki niemu, państwa mają możliwość zwiększenia swojego potencjału w zakresie redukcji emisji, jednocześnie rozwijając gospodarkę i innowacje technologiczne.

Podsumowując, korzyści płynące z pochwytywania CO2 są wieloaspektowe i dotyczą zarówno sfer ekologicznych, jak i ekonomicznych. Włączenie tej technologii w strategię walki ze zmianami klimatycznymi może przynieść korzyści na wiele sposobów, wpływając pozytywnie na przyszłość naszej planety.


Wyzwania i ograniczenia technologii Carbon Capture

Z perspektywy technologa i inwestora, technologia pochwytywania dwutlenku węgla, choć obiecująca, niesie za sobą pewne wyzwania i ograniczenia, które muszą zostać uwzględnione. Pochwytywanie i przechowywanie CO2 to proces, który wymaga zaawansowanej infrastruktury oraz inwestycji w nowoczesne technologie. Koszty inwestycyjne mogą być znaczące, zwłaszcza przy budowie dużych instalacji. Poza tym, operacyjne utrzymanie takich systemów również generuje stałe koszty, które obejmują konserwację, monitoring oraz w niektórych przypadkach, koszty energii potrzebnej do działania technologii. Dlatego też dokładne analizy ekonomiczne są kluczowe dla inwestorów zainteresowanych tą dziedziną.

Obszerny raport Raport Food & Water Watch przedstawia technologię carbon capture w dość negatywnym świetle[18]. DAC jest procesem niezwykle zasobo- i energochłonnym, co wynika głównie z niskiego stężenia CO2 w powietrzu. Znaczące ograniczenia przestrzenne, wysokie zużycie wody i energii elektrycznej stawiają pod znakiem zapytania skalowalność tej technologii. Na przykład, obiekt DAC zdolny do pochłaniania jednej megatony CO2 rocznie może zajmować do 409,000 stóp kwadratowych przestrzeni.

Raport wskazuje, że gdyby cała wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych energia elektryczna była wykorzystywana do zasilania DAC, możliwe byłoby pochłonięcie tylko jednej czwartej rocznych emisji CO2 kraju. Wykorzystanie energii elektrycznej z sieci w USA do pochłonięcia 1 tony CO2 z powietrza miałoby skutkować emisją równoważną 2,2 tony tego samego gazu. Koszty technologii DAC są również znaczące. Koszty systemów DAC szacuje się na 600 do 1000 dolarów za tonę pochwyconego dwutlenku węgla.

Przechowywanie dużej ilości dwutlenku węgla, zwłaszcza w formie składowania geologicznego, niesie za sobą spore potencjalne ryzyka. Istnieje obawa, że CO2 może uciec z miejsc przechowywania, co miałoby negatywny wpływ na środowisko. Ponadto, w przypadku niektórych metod, istnieje ryzyko powiązane z reakcjami chemicznymi CO2 z otaczającymi materiałami. Gdyby wyciek z miejsca składowania większych ilości dwutlenku węgla miał znajdować się w pobliżu miejsca stałego pobytu ludności, istniałaby wówczas znacząca szansa zatrucia dwutlenkiem węgla lokalnych społeczności. Dlatego konieczne jest opracowanie skutecznych systemów monitoringu i zabezpieczeń.

Mimo że technologia pochwytywania CO2 jest już stosunkowo zaawansowana, nadal istnieje wiele aspektów, które wymagają dalszych badań i rozwoju. To obejmuje doskonalenie istniejących metod pochwytywania, opracowywanie nowych, bardziej efektywnych rozwiązań, a także poszukiwanie sposobów na bardziej efektywne wykorzystanie pochwyconego CO2 w różnych sektorach przemysłu. Innowacje w tej dziedzinie są niezbędne, by technologia stała się bardziej dostępna i ekonomicznie opłacalna. Rozważając inwestycje w technologię pochwytywania CO2, kluczowe jest zrozumienie tych wyzwań i ograniczeń. Pomimo potencjalnych korzyści, technologia ta wymaga dokładnego planowania, analizy ryzyka oraz ciągłego monitorowania postępów w dziedzinie badań i rozwoju.

Przyszłość „Carbon capture” w Polsce i na świecie

Technologia pochwytywania dwutlenku węgla (CCS) znajduje się na czołówce globalnych wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Obecnie ilość CO₂ wychwytywana przez obiekty CCS na całym świecie stanowi zaledwie 0,12 procent rocznych globalnych emisji.[19] W 2022 roku globalna pojemność CO₂ obiektów CCS w fazie rozwoju wzrosła o 44 procent do 242 milionów ton metrycznych rocznie (Mtpa), przy czym działające obiekty wychwytują około 42 Mtpa. Organizacje takie jak Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) prognozują, że pojemność CCS będzie musiała wzrosnąć 100-krotnie w ciągu najbliższych trzech dekad, jeśli świat ma osiągnąć netto zero do 2050 roku.

Na świecie działa już wiele dużych instalacji CCS, a wiele innych jest w fazie planowania czy budowy[20]. W Europie, Norwegia jest liderem w tej dziedzinie dzięki swojemu projektowi „Northern Lights”, który ma na celu przechowywanie CO2 pod dnem Morza Północnego[21]. Polska, chociaż tradycyjnie opierała się na węglu jako głównym źródle energii, również rozpoczyna swoją przygodę z CCS. Rządowe inicjatywy i partnerstwa z sektorem prywatnym zmierzają w kierunku badania możliwości wdrożenia technologii CCS, zwłaszcza w regionach o dużym natężeniu przemysłu[22]. Niestety inwestycja w technologie wyłapywania CO2 jest droga i obecnie wiele innych zrównoważonych technologii jest faworyzowana przez specjalistów i rządzących.

Oczekuje się, że rola CCS będzie rosła w miarę dążenia krajów do osiągnięcia neutralności węglowej. Dla wielu sektorów przemysłu, takich jak stal, cement czy chemia, CCS może być jednym z nielicznych dostępnych rozwiązań umożliwiających znaczące obniżenie emisji CO2. Globalne inicjatywy, takie jak Paryskie Porozumienie, podkreślają konieczność wdrożenia technologii CCS w celu osiągnięcia celów redukcji emisji.

W Polsce, z jej bogatą historią górnictwa węglowego, technologia CCS może pomóc w transformacji gospodarki w kierunku bardziej zrównoważonego i niskoemisyjnego modelu. Chociaż Polska stoi przed wyzwaniami związanymi z odejściem od węgla, CCS może stać się jednym z kluczowych narzędzi w tej transformacji.

Przyszłość tych technologii wydaje się jasna, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W miarę jak kraje dążą do osiągnięcia swoich celów klimatycznych, technologia ta będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w globalnych strategiach redukcji emisji. Wyzwaniem będzie jednak zapewnienie, aby rozwój CCS szedł w parze z innymi inicjatywami związanymi z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Czy warto?

Decyzja o inwestowaniu w technologię pochwytywania CO2 powinna opierać się na głębokiej analizie kosztów i korzyści, a także na porównaniu z alternatywnymi metodami redukcji emisji.

Z jednej strony, koszty związane z wdrażaniem i utrzymaniem technologii pochwytywania CO2 mogą być niezmiernie wysokie. Jak wcześniej wspomniano, inwestycje w zaawansowane technologie, konserwacja oraz operacyjne utrzymanie mogą generować znaczące wydatki. Z drugiej strony, korzyści z pochwytywania CO2 są znaczące: redukcja emisji, potencjalne zastosowania przemysłowe pochwyconego CO2, a także korzyści długoterminowe dla środowiska i zdrowia publicznego. W dłuższej perspektywie, korzyści te mogą przewyższać początkowe koszty.

Chociaż pochwytywanie CO2 jest jednym z rozwiązań w walce z emisją szkodliwych gazów, istnieją też inne technologie i strategie, takie jak energetyka odnawialna, efektywność energetyczna czy elektromobilność. Wiele z tych alternatyw ma już udowodnione korzyści i może być bardziej opłacalne w krótkim okresie. Jednakże, pochwytywanie CO2 może być niezbędne, aby osiągnąć bardziej ambitne cele redukcji emisji w przyszłości, zwłaszcza w sektorach, które są trudniejsze do zdekarbonizowania.

Opinia ekspertów i naukowców na temat skuteczności i opłacalności są podzielone[23]. Wielu ekspertów i naukowców uważa, że technologia pochwytywania CO2 ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych i zapobiegania katastrofalnym zmianom klimatycznym. Jednak otwarta dyskusja trwa na temat tego, jak szybko i w jakim zakresie technologia ta powinna być wdrażana. Niektórzy argumentują, że skoncentrowanie się na pochwytywaniu CO2 może odwrócić uwagę od innych, bardziej pilnych działań, takich jak rozwój energetyki odnawialnej. Inni uważają, że jest to niezbędne narzędzie w arsenale strategii przeciwdziałania zmianom klimatu.

Podsumowanie

Żyjemy w czasach, kiedy zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej palącym problemem, z nadmierną emisją dwutlenku węgla będącą głównym czynnikiem prowadzącym do globalnego ocieplenia. W obliczu tych wyzwań, technologia pochwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) wyłania się jako jedno z kluczowych rozwiązań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2. Technologia ta, obejmująca różne metody takie jak Direct Air Capture (DAC), otwiera nowe możliwości dla zrównoważonego rozwoju przemysłu i energetyki.

DAC, jako jedna z najbardziej zaawansowanych metod, choć obiecująca, stoi przed wyzwaniami związanymi z kosztami i efektywnością energetyczną. Podobne wyzwania dotyczą innych komercjalnych technologii, gdzie kluczowe staje się znalezienie balansu między efektywnością a opłacalnością. W przypadku składowania geologicznego CO2, bezpieczeństwo i wydajność są kwestiami priorytetowymi, wymagającymi starannego monitoringu i zarządzania.

Równolegle do strategii pochwytywania i składowania, pojawiają się innowacyjne metody wykorzystania CO2, od produkcji paliw syntetycznych, przez rolnictwo, po zastosowania w przemyśle spożywczym, chemicznym i w technologiach przechwytywania energii. Te metody nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2, ale również tworzą nowe możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju przemysłu i gospodarki obiegu zamkniętego.

Technologia CCS, choć stanowi ważne narzędzie w walce ze zmianami klimatycznymi, wymaga ciągłego rozwoju i innowacji, aby stać się bardziej dostępną i ekonomicznie opłacalną. Jej przyszłość, zarówno w Polsce, jak i na świecie, wydaje się obiecująca, ale sukces będzie zależeć od zdolności do integracji z innymi strategiami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Podsumowując, CCS i powiązane technologie stanowią ważny element w globalnych strategiach redukcji emisji CO2. Ich skuteczne wdrożenie i rozwój mogą mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych i zbudowania przyszłości, w której energia jest wytwarzana w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Zgodnie ze znanym powiedzeniem „lepiej zapobiegać niż leczyć”, wielu specjalistów nadal uważa, że aby osiągnąć cel neutralności klimatycznej, powinniśmy skupić się na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, a nie na usuwaniu tych gazów z atmosfery, po fakcie. Niemniej jednak, jeśli technologie Carbon Capture staną się bardziej dostępne i tańsze, żal byłoby nie wspomóc się nimi w walce ze zmianami klimatycznymi.


[1] https://www.iea.org/energy-system/carbon-capture-utilisation-and-storage/direct-air-capture

[2] https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide

[3] https://www.woodlandtrust.org.uk/climate-change/carbon-trees/#:~:text=They%20do%20this%20through%20photosynthesis,%2C%20decays%2C%20or%20is%20burnt.

[4] https://energypost.eu/farming-algae-for-carbon-capture-new-research-cuts-fouling-scale-up-in-3-years/

[5] https://www.carbonclean.com/blog/solvent-based-carbon-capture#:~:text=Conventional%20solvents%20rely%20on%20chemical,solvent%20is%20monoethanolamine%20(MEA).

[6] https://www.andritz.com/environmental-solutions-en/air-pollution-control/technologies-air-pollution-control/decarbonization-air-pollution-control/co2-control-air-pollution-control

[7] https://www.scientific.net/AMR.917.134#:~:text=The%20physical%20absorption%20process%20is,and%20low%20pressure%20flash%20tank.

[8] https://www.usgs.gov/faqs/what-carbon-sequestration#:~:text=Carbon%20sequestration%20is%20the%20process,carbon%20sequestration%3A%20geologic%20and%20biologic.

[9] https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/storing-co2-underground-can-curb-carbon-emissions-it-safe#:~:text=Studies%20have%20shown%20that%20CO2,that%20have%20existed%20for%20millions.

[10] https://www.carbonbrief.org/guest-post-10-ways-to-use-co2-and-how-they-compare/

[11] https://news.stanford.edu/2022/02/09/turning-carbon-dioxide-gasoline-efficiently/

[12] https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/publikationen/uba_position_powertoliquid_engl.pdf

[13] https://en.wikipedia.org/wiki/Fischer%E2%80%93Tropsch_process

[14] https://www.carboncycle.org/what-is-carbon-farming/

[15] https://extension.okstate.edu/fact-sheets/greenhouse-carbon-dioxide-supplementation.html#:~:text=In%20a%20greenhouse%20supplemented%20with,the%20ambient%20CO%202%20level.

[16] https://www.processsensing.com/en-us/industries/food-and-beverage-processing.htm#:~:text=Carbon%20Dioxide%20in%20food%20and%20beverage%20processing&text=As%20well%20as%20being%20used,as%20well%20as%20many%20others.

[17] https://www.thinkgeoenergy.com/cpg-systems-storing-co2-for-geothermal-energy-production/

[18] https://www.foodandwaterwatch.org/wp-content/uploads/2023/01/FSW_2212_DirectAirCapture.pdf

[19] https://www.statista.com/topics/4101/carbon-capture-and-storage/#topicOverview

[20] https://www.polskikongresklimatyczny.pl/post/warunki-rozwoju-technologii-ccs-w-polsce  

[21] https://www.equinor.com/energy/northern-lights

[22] https://biznesalert.pl/ccs-dwutlenek-wegla-norwegia-polska/

[23] https://news.stanford.edu/2019/10/25/study-casts-doubt-carbon-capture/