Budowa rynku biometanu w Polsce – PSG na Kongresie Biometanu

Podziel się tym wpisem:

W dniach 21-22 maja 2024 roku w Poznaniu odbył się 7. Kongres Biometanu. Jeden z kluczowych paneli dyskusyjnych dotyczył budowy rynku biometanu w Polsce. Podczas tej sesji dr inż. Wojciech Grządzielski, ekspert ds. wsparcia rozwoju infrastruktury w Departamencie Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa, podkreślił rolę biometanu w transformacji energetycznej Polski.

Biometan jako wszechstronny nośnik energii wykorzystywany jest na świecie w wielu sektorach, takich jak transport, przemysł, ogrzewnictwo i energetyka. Celem Unii Europejskiej jest osiągnięcie w 2030 r. poziomu produkcji biometanu sięgającego 35 mld m³ rocznie. Aby sprostać temu wyzwaniu, sektor biometanu musi rozwijać się dynamicznie i utrzymać wysokie tempo wzrostu produkcji. Polska ma ogromny potencjał do rozwoju produkcji biometanu, jednak rynek ten napotyka na wiele wyzwań, które sprawiają, że do dziś nie mamy jeszcze w Polsce tego gazu w sieci.

Stabilne ramy prawne kluczem do rozwoju

Eksperci podczas panelu dotyczącego budowania rynku biometanu w Polsce wskazywali, że kluczowym elementem jest stworzenie stabilnych i przejrzystych ram prawnych, wspierających inwestycje w tym sektorze i wskazujących uzasadnienie biznesowe dla jego rozwoju. Niezbędne są też wsparcie i zachęty finansowe.

– Biogaz i biometan to szansa na zazielenienie sieci gazowej i ciepłowniczej. Potrzebne jest jednak określenie m.in. wizji i celów dotyczących poziomu dekarbonizacji w perspektywie lat i nadanie priorytetu dla biometanu wobec gazu ziemnego, a także wskazanie kto, kiedy i gdzie będzie wyznaczać współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej sieci gazowej oraz współczynnik emisji CO2. Przepływ zwrotny z sieci dystrybucyjnej do sieci przesyłowej to kolejny kluczowy czynnik dla zapewnienia zdolności ciągłego dostępu do gazów odnawialnych i niskoemisyjnych w sieci dystrybucyjnej. Na to wskazuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiające wspólne zasady rynku wewnętrznego gazów odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru. W tym zakresie wymagana jest rewizja treści załącznika do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Czekamy na te decyzje. Ich brak hamuje rozwój rynku biometanu – powiedział dr inż. Wojciech Grządzielski.

Polska potencjalnym rynkiem biometanu w Europie Środkowo-Wschodniej

Polska ma realną szansę stać się liderem w produkcji biometanu w Europie Środkowo-Wschodniej. Istotnym czynnikiem będzie determinacja i konsekwentne dążenie do stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju tego rynku.

– Musimy zwiększyć świadomość na temat korzyści płynących z biometanu, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i w społeczeństwie. Sukces można osiągnąć jedynie poprzez partnerstwo i współpracę wszystkich uczestników rynku: producentów biogazu, operatorów systemu przesyłowego, operatorów systemu dystrybucyjnego, operatorów systemu magazynowania, samorządów i administracji państwowej oraz wzajemne zrozumienie swoich potrzeb i możliwości, by wybierać rozwiązania typu win-win. Znalezienie sposobów na zmianę sytuacji konfliktowych w okazje do współpracy i wzajemne zrozumienie pozwolą nam pójść dalej – podsumował dr inż. Wojciech Grządzielski.

Źródło, zdjęcie: PSG