Polenergia opublikowała Raport o Zrównoważonym Rozwoju (ESG) oraz Raport Zaangażowania Społecznego

Podziel się tym wpisem:

Polenergia opublikowała Skonsolidowany Raport o Zrównoważonym Rozwoju (ESG) oraz Raport Zaangażowania Społecznego i Działań na Rzecz Bioróżnorodności za zeszły rok. Raport ESG spełnia unijne wytyczne, które będą obowiązywały Polenergię dopiero od 2025 roku. Drugi z raportów podsumowuje wydatkowanie 1% skonsolidowanego zysku netto Polenergii na działania z zakresu zaangażowania społecznego i bioróżnorodności. W 2023 roku Grupa zrealizowała w tym obszarze ponad 330 projektów. „W parze ze znakomitymi wynikami finansowymi Grupy idzie nasza odpowiedzialność za środowisko i lokalne społeczności” – mówi Iwona Sierżęga, członkini zarządu Polenergia S.A.

Raport ESG Polenergii został opublikowany znacznie wcześniej niż wymagają tego unijne przepisy – dokument za 2023 rok jest oparty na najnowszych wytycznych do raportowania ESRS (European Sustainability Reporting Standards), które wraz z unijną z Dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) będą obowiązywały Polenergię dopiero od 2025 roku.

„W parze ze znakomitymi wynikami finansowymi Polenergii idzie nasza odpowiedzialność za środowisko i lokalne społeczności. Przygotowanie Raportu o Zrównoważonym Rozwoju to kolejny krok w realizacji ambitnej Strategii ESG naszej Grupy, którą przyjęliśmy na początku zeszłego roku. Pomimo braku obowiązku raportowania niefinansowego, już dziś publikujemy dokumenty z obszaru ESG na najwyższym poziomie, w oparciu o najnowsze wymagania Unii Europejskiej, które będą dotyczyć Polenergii dopiero od 2025 roku. Nowe raportowanie wskaźników niefinansowych traktujemy jako szansę. Tworzenie transparentnych, porównywalnych ze sobą raportów otwiera nowe możliwości w budowie zeroemisyjnej i włączającej gospodarki. Jesteśmy przekonani, że transformacja energetyczna przeprowadzona z poszanowaniem środowiska stanie się kołem zamachowym, które przyspieszy dalszy rozwój państw należących do Unii Europejskiej, w tym także Polski” – mówi Iwona Sierżęga, członkini zarządu Polenergia S.A.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-23.png

Na początku 2023 roku Polenergia przyjęła nową Strategię ESG na lata 2023-2030. Dokument odzwierciedla społecznie odpowiedzialne działania i kwestie sprawiedliwej transformacji energetycznej. Grupa znacząco poprawiła rating dotyczący obszaru zrównoważonego rozwoju prowadzony przez specjalizującą się w tym obszarze agencję ratingową Sustainalitycs. Poziom ryzyka ESG całej Grupy oceniany jest jako niski.

„Na Polenergii, jako spółce energetycznej notowanej na giełdzie, spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność w obszarze raportowania. Opublikowane przez nas dokumenty dowodzą, że spełniamy oczekiwania rynku w tym zakresie. Właściwe zarządzanie projektami energetycznymi, przez cały okres ich budowy i eksploatacji, to fundament dla harmonijnego rozwoju biznesu. Harmonijnego, czyli uwzględniającego korzyści dla środowiska naturalnego. Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu synergii pomiędzy projektami OZE i projektami realizowanymi na rzecz odbudowy ekosystemów czy współpracy z lokalnymi społecznościami. Rok 2023 podsumowujemy publikacją szeregu dobrych praktyk i zobowiązaniem najwyższej staranności w obszarze ochrony środowiska i rozwoju bioróżnorodności” – mówi Marta Porzuczek, dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Polenergia.

Raport ESG Polenergii został oparty o tzw. badanie podwójnej istotności i był także poddany badaniu biegłego rewidenta, otrzymując pozytywną ocenę zgodności z ESRS oraz Taksonomią – nowym prawem unijnym, które klasyfikuje działalność gospodarczą w oparciu o zrównoważony rozwój.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-21.png

Do nowych obowiązków raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju Polenergia przygotowywała się już od 2021 roku. Grupa rozpoczęła kalkulację swojej emisji śladu węglowego GHG w tak zwanym scope 1 (emisje bezpośrednie) i scope 2 (emisje pośrednie). Od 2022 Polenergia raportuje także zgodność działalności Grupy z Taksonomią.

Skonsolidowany Raport ESG oraz Raport o Zrównoważonym Rozwoju to uzupełnienie raportu finansowego Polenergii za 2023 rok. Największa polska prywatna grupa energetyczna osiągnęła w tym czasie 547,6 mln zł skorygowanego zysku EBITDA. To wynik o 193,3 mln zł wyższy niż w roku 2022. Zysk netto wypracowany przez Polenergię w 2023 roku plasuje się na poziomie 273,6 mln zł. To o 111,6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-22.png

Raporty do pobrania:

Źródło: PAP

Zdjęcie: pixabay