Mikroplastik w Europie – Propozycja rozporządzenia dot obniżania zanieczyszczenia mikroplastikiem

Podziel się tym wpisem:

Projekt regulacji

Inicjatywa ta ma na celu rozwiązanie problemu mikroplastików niezamierzenie uwolnionych do środowiska. Skupi się ona na znakowaniu, standaryzacji, certyfikacji i środkach regulacyjnych dla głównych źródeł tych tworzyw.

Ma ona na celu:

  • poprawić stan wiedzy naukowej na temat zagrożeń i występowania mikroplastików w środowisku, wodzie wodociągowej i żywności
  • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad jednolitego rynku i wspieraniu konkurencyjności i innowacji.

Poszczególne etapy dla konsultacji przy tej inicjatywie kształtują się następująco:

  1. 30 listopada 2021 – 18 stycznia 2022 – Okres przesyłania stanowisk w ramach wezwania do przedstawienia dowodów na potrzeby oceny zwrotnej.
  2. 22 lutego 2022 – 17 maja 2022 – Konsultacje publiczne
  3. Q2 2023 – planowane przyjęcie przez Komisję.

Jest jednak wątpliwe, że KE przyjmie projekt rozporządzenia w drugim kwartale br. z uwagi na ciągły brak dokumentu takiej propozycji. Dostępne są na razie jedynie: 1) raport podsumowujący wyniki konsultacji publicznej (LINK) oraz dokument „Call for evidence” (LINK).

Inicjatywa ma dotyczyć działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska mikroplastikami pochodzącymi z różnych źródeł, w tym z przemysłu oponiarskiego. W raporcie z wyników konsultacji publicznej ws. ww. inicjatywy znajdujemy aspekt związany z oponami jako źródłem zanieczyszczenia mikroplastikiem. Jak czytamy w podpunkcie 3.3.2 raportu z konsultacji publicznych (tłumaczenie z ang.):

Wszyscy respondenci zgadzają się lub w pewnym stopniu zgadzają się, aby opony były zaprojektowane w sposób ograniczający ścieranie. Organizacje biznesowe (72%), organizacje pozarządowe (95%) i obywatele UE (70%) całkowicie zgadzają się na prawne ograniczenie ścierania opon. Większość zainteresowanych stron popiera oznakowanie opon pod względem ścieralności.

Jedynie stowarzyszenia przedsiębiorców (związki) są neutralne. Większość organizacji biznesowych i instytucji badawczych całkowicie lub w pewnym stopniu (90-95%) zgadza się z wymogami drogowymi dotyczącymi ścieralności, władze ze publiczne zgadzają się w pewnym stopniu, a organizacje pozarządowe pozostają neutralne.

Istnieje ogólna zgoda co do wychwytywania i oczyszczania wody pochodzącej ze spływów drogowych, przy czym organizacje biznesowe, (50%) i instytucje badawcze (54%) całkowicie zgadzają się, podczas gdy stowarzyszenia przedsiębiorców (79%)i władze publiczne (78%) zgadzają się całkowicie lub w pewnym stopniu. Podobna sytuacja występuje w przypadku poprawy oczyszczania dróg w miejscach o wysokiej emisji zanieczyszczeń. Około 39% związków przedsiębiorców i jedna trzecia obywateli UE całkowicie zgadza się z tym stwierdzeniem, natomiast 55% organizacji pozarządowych zgadza się z wdrażaniem sztucznej inteligencji i zaawansowanych technologii wspomagania jazdy. Organizacje biznesowe (61%), stowarzyszenia przedsiębiorców (53%), organizacje pozarządowe (92%), wszystkie organy publiczne i obywatele UE ((80%) zgadzają się z wyższymi opłatami w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta za opony o gorszych parametrach.”

Biorąc pod uwagę powyższą treść informacji zwrotnych po konsultacji i wcześniejszy modus operandi Komisji Europejskiej przy wcielaniu uwag z konsultacji publicznych do treści tworzonych aktów prawnych, jest wysoce prawdopodobne, że KE chcieć będzie włączyć do projektu rozporządzenia propozycja standaryzację bądź inne środki regulacyjne dla określenie dopuszczalnej ścieralności opon, certyfikację produktów w oparciu o ich ścieralność, a nawet możliwości prawne dot. wprowadzenia narzędzi penalizujących producentów za niespotykanie się z normami ścieralności opon/

Inicjatywa ma odnosić się do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Dyrektywa ta określa cele i środki służące zmniejszeniu negatywnego wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, w tym zanieczyszczenia mikroplastikami. Rozporządzenie dotyczące działań obniżających wpływ zanieczyszczenia mikroplastikiem na środowisko, która jest przedmiotem propozycji, stanowi zatem kontynuację działań i przepisów wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904.