Rafako i Tauron uzgodniły warunki ugody w sprawie Jaworzna

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Spółka Rafako i i należąca do Grupy Tauron spóła Nowe Jaworzno Grupa Tauron uzgodniły warunki ugody dotyczącej budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – poinformowało Rafako w komunikacie. Firma zaznacza, że warunki ugody zostały parafowane, natomiast ugoda nie została podpisana.

  • Postanowienia parafowanej ugody dotyczą m.in. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz ramowego harmonogramu realizacji kontraktu.
  • Strony kontraktu zobowiązały się do niedochodzenia wobec siebie wszelkich roszczeń.

Postanowienia parafowanej ugody dotyczą m.in. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz ramowego harmonogramu realizacji kontraktu, w tym zmiany terminu ponownej synchronizacji bloku do 29 kwietnia 2022 roku oraz terminu zakończenia okresu przejściowego do 30 października 2022 roku.

Strony kontraktu zobowiązały się do niedochodzenia wobec siebie wszelkich roszczeń (w tym kar umownych), powstałych lub mogących powstać ze zdarzeń zaistniałych przed dniem zawarcia ugody, z wyłączeniem roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz roszczeń wykonawcy z kontraktu wobec NJGT za prace należycie zrealizowane przed dniem zawarcia ugody.

Priorytetem wszelkich podejmowanych przez nas działań i przedsięwzięć jest jak najszybsze uruchomienie jednostki i rozpoczęcie pracy w polskim systemie energetycznym.

powiedział prezes Taurona Artur Michałowski

Wejście ugody w życie będzie zależne od uzyskania przez NJGT i wykonawcę niezbędnych zgód korporacyjnych, przedłożenia NJGT przez wykonawcę przedłużonych lub nowych gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie kontraktu oraz nowych lub przedłużonych gwarancji zwrotu zaliczki, a także prawomocnego zatwierdzenia ugody przez właściwy sąd powszechny. 

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia: tauron.pl