Izolacje domów zmniejszają zapotrzebowanie na energię o 44%

Podziel się tym wpisem:

Nowy raport opracowany przez Buildings Performance Institute Europe (BPIE) pokazuje, że poprawa izolacji istniejących budynków mieszkalnych w Unii Europejskiej znacznie przyczyniłaby się do zabezpieczenia niezależności energetycznej bloku i osiągnięcia unijnego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050. Poprawa izolacji budynków mieszkalnych w UE skutkowałaby zmniejszeniem zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynków o 777 TWh. To redukcja o 44% w porównaniu z 2020 r. Chcąc być precyzyjnym to 46% oszczędności gazu, 44% oszczędności oleju opałowego i 48% oszczędności węgla.

Wyniki mówią same za siebie. Budynki należy traktować jako niezbędną infrastrukturę, która przyczynia się do bezpieczeństwa energetycznego UE i neutralności klimatycznej. Głęboka renowacja powinna być jednym z najwyższych priorytetów UE w obliczu kryzysu energetycznego” – mówi Oliver Rapf, dyrektor wykonawczy BPIE.

Renowacje muszą przyspieszyć 

W analizie BPIE rozpatrywano dwa scenariusze renowacji do 2050 r. Jeden dotyczył scenariusza renowacji 2%, a drugi scenariusz dotyczył pełnej renowacji. 

Scenariusz 2% renowacji – zgodnie z docelowym tempem renowacji określonym przez Komisję Europejską w Strategii Fali Remontów – zakłada osiągnięcie 2% renowacji do 2030 roku i utrzymanie się na tym poziomie do 2050 roku. Scenariusz Full Renovation zakłada, że po 2030 roku średni wskaźnik renowacji (obecnie wynoszący 1%) będzie nadal rósł w tempie niezbędnym do renowacji wszystkich istniejących budynków mieszkalnych przed 2050 r.

Z analizy wynika, że osiągnięcie stabilnego wskaźnika renowacji na poziomie 2% jest niewystarczające do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych i znacząco przyczyni się do niezależności energetycznej. W tym scenariuszu do połowy stulecia 30% budynków pozostanie nieremontowanych, a 235 TWh potencjalnych oszczędności energii końcowej zostanie zmarnowane.

Aby w pełni wykorzystać potencjał oszczędności (777 TWh), cały zasób budynków mieszkalnych musi zostać wyremontowany. Aby osiągnąć unijne cele neutralności klimatycznej do 2050 r., obecny wskaźnik renowacji wynoszący 1% musi zostać co najmniej podwojony do 2030 r. i powinien osiągnąć 3% do 2035 r. i 4% do 2040 r.

Osiągnięcie tego poziomu ambicji oznacza, że polityka UE w zakresie budynków musi ostrożnie łączyć działania krótkoterminowe z długoterminowymi potrzebami i ambicjami.

Dyrektywa EPBD zdefiniuje czym jest renowacja 

Rapf twierdzi, że działalność w zakresie renowacji budynków musi poważnie wzrosnąć w tej dekadzie.

„Ostateczne negocjacje w sprawie Dyrektywy EPBD w nadchodzących miesiącach powinny zdefiniować głęboką renowację jako standard i uzgodnić wymagania renowacyjne, które spełniają ten standard, są sprawiedliwe i poparte atrakcyjnym wsparciem finansowym dla wszystkich, którzy tego potrzebują” – ocenia ekspert.

W raporcie stwierdza się, że przekształcenie EPBD powinno wymagać, aby programy finansowe i usługi doradcze traktowały priorytetowo projekty prowadzące do głębokich renowacji. Minimalne standardy charakterystyki energetycznej powinny być opracowywane na zróżnicowanych podstawach w zależności od struktury własności i koncentrować się w pierwszej kolejności na budynkach o najgorszej charakterystyce we wszystkich segmentach. Nawet przy podejściu krok po kroku, wszystkie renowacje, a zwłaszcza pierwszy krok, powinny wyciągnąć budynek z najgorszej kategorii. Fundusze publiczne, w tym pomoc doraźna, fundusze naprawcze i programy dotacji, powinny być przeznaczone na wspieranie gruntownych renowacji budynków. Państwa członkowskie nie powinny czekać na wprowadzenie przez dyrektywę EPBD zakazu stosowania kotłów na paliwa kopalne i powinny natychmiast zaprzestać dopłat do paliw kopalnych.

Źródło: https://termomodernizacja.pl/izolacje-domow-zmniejszaja-zapotrzebowanie-na-energie-o-44/