MAEA: Polska gotowa do realizacji kolejnej fazy Programu polskiej energetyki jądrowej

Podziel się tym wpisem:

W ramach przeprowadzonego Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej zespół ekspertów MAEA przedstawił 5 rekomendacji i 7 sugestii, które mają pomóc Polsce w osiągnięciu dalszego postępu w rozwoju infrastruktury jądrowej i gotowości do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju. Zakończyła się 11-dniowa misja INIR 2 Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), czyli Zintegrowany Przegląd Infrastruktury Jądrowej (Integrated Nuclear Infrastructure Review – INIR).

 • Misja oceniła gotowość Polski do realizacji kolejnej fazy Programu polskiej energetyki jądrowej (Programu PEJ), czyli budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Spotkanie kończące misję odbyło się 25 kwietnia 2024 r. w siedzibie MKiŚ.
 • Misja INIR jest narzędziem pozwalającym zrozumieć na jakim etapie przygotowania są krajowe instytucje, uczestniczące w programie energetyki jądrowej.
 • Misja pomaga ustalić jakie dany kraj ma uwarunkowania, potrzeby, ale także braki i luki do zagospodarowania.
 • Zintegrowany Przegląd Infrastruktury Jądrowej (Integrated Nuclear Infrastructure Review – INIR) MAEA zapewnia państwom członkowskim możliwość oceny stanu szeroko pojętej krajowej infrastruktury jądrowej, wymaganej do rozwoju bezpiecznego i zrównoważonego programu energetyki jądrowej.
 • W ramach przeprowadzonego Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej zespół ekspertów MAEA przedstawił 5 rekomendacji i 7 sugestii, które mają pomóc Polsce w osiągnięciu dalszego postępu w rozwoju infrastruktury jądrowej i gotowości do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju.


Współpraca Polski z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej jest współpracą wieloletnią, a zrealizowane wspólnie projekty są oceniane jako niezwykle wartościowe i korzystne dla realizacji i wdrażania rządowego Programu polskiej energetyki jądrowej. Dziękujemy bardzo ekspertom Agencji za okazane zaangażowanie, profesjonalizm i cenne opinie przekazane podczas przeprowadzonego Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej – tzw. misji INIR 2. Wnioski, które wyciągnęliśmy po rozmowach z ekspertami Agencji pozwolą nam usprawnić wdrażanie Programu polskiej energetyki jądrowej.

– powiedział wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

Program polskiej energetyki jądrowej został zainicjowany z jasno określonymi celami
i przechodzi w fazę budowy w zorganizowany sposób. W każdej z organizacji zaobserwowaliśmy silne i zaangażowane zespoły, które pomogą w realizacji celów rządowych dla Programu PEJ.

– powiedział Mehmet Ceyhan, Przewodniczący Zespołu Oceniającego MAEA, kierownik techniczny Sekcji Rozwoju Infrastruktury Jądrowej MAEA

10 ekspertów MAEA w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przez  dwa tygodnie, przeprowadzało wywiady z kluczowymi instytucjami zaangażowanymi w realizację Program PEJ. Zgodnie z metodologią MAEA Program został  oceniony  w 19 obszarach infrastrukturalnych, czyli:

 1. Polityka i decyzje krajowe dotyczące wdrożenia energetyki jądrowej
 2. Bezpieczeństwo jądrowe
 3. Zarządzanie
 4. Fundusze i finansowanie
 5. Ramy (otoczenie) prawne
 6. Zabezpieczenie materiałów jądrowych
 7. Ramy (otoczenie) regulacyjne
 8. Ochrona radiologiczna
 9. Sieć elektroenergetyczna
 10.  Rozwój kapitału ludzkiego
 11. Zaangażowanie interesariuszy (komunikacja społeczna)
 12. Lokalizacja i infrastruktura towarzysząca
 13. Ochrona środowiska
 14. Bezpieczeństwo i ochrona fizyczna
 15. Planowanie kryzysowe
 16. Cykl paliwa jądrowego
 17. Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi
 18.  Zaangażowanie krajowego przemysłu
 19.  Zamówienia publiczne.

W ramach przeprowadzonego Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej zespół ekspertów MAEA przedstawił 5 rekomendacji i 7 sugestii, które mają pomóc Polsce w osiągnięciu dalszego postępu w rozwoju infrastruktury jądrowej i gotowości do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju. Zespół zidentyfikował ponadto w Polsce 7 dobrych praktyk – które przyniosłyby korzyści także innym krajom rozwijającym energetykę jądrową.

W rozmowach z MAEA wzięli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji zaangażowanych w realizację Programu PEJ, w tym Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, Państwowej Agencji Atomistyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Misje INIR Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej bazują na kamieniach milowych i obejmują: 19 obszarów infrastrukturalnych, trzy fazy (rozważenie, przygotowanie i budowa) oraz trzy kamienie milowe (decyzja, umowa, uruchomienie). Misja INIR 2 pozytywnie oceniła przygotowanie Polski do osiągniecia drugiego kamienia milowego i gotowości do realizacji trzeciej fazy Programu PEJ.

Źródło: MKiŚ/X

Zdjęcie: px